Pengucapan Huruf

4. Pengucapan

1) Huruf vokal

ㅏ[a]
ㅑ[ya]
ㅓ[eo]
ㅕ[yeo]
ㅗ[o]
ㅛ[yo]
ㅜ[u]
ㅠ[yu]
ㅡ[eu]
ㅣ[i]
   
contoh)
아이[ai]
아우[au]
야유[yayu] 여유[yeoyu]
오이[oi] 우유[uyu] 이유[iyu]  


 

2) Huruf konsonan

ㄱ[giyeok] ㄴ[nieun] ㄷ[digeut] ㄹ[rieul]
ㅁ[mieum] ㅂ[bieup] ㅅ[siot] ㅇ[ieung]
ㅈ[jieut] ㅊ[chieut] ㅋ[kieuk] ㅌ[tieut]
ㅍ[pieup] ㅎ[hieut]    
contoh) ㄱ :
거기[geogi] 고가[goga] 고기[gogi] 아가[aga]
아기[agi] 야구[yagu] 여기[yeogi] 이야기[iyagi]
contoh) ㄴ :
나[na] 너[neo] 나이[nai] 누구[nugu]
누나[nuna] 어느[eoneu] 누누이[nunu-i]  
contoh) ㄷ :
타다[tada] 모두[modu] 두루[duru] 어디[eodi]
주다[juda] 드디어[deudieo]    
contoh) ㄹ :
미리[miri] 고구려[goguryeo] 다리[dari] 오리[ori]
요리[yori] 우리[uri] 꾸러미[kkureomi]  
contoh) ㅁ :
나무[namu] 머루[meoru] 머리[meori] 마루[maru]
어머니[eomeoni]      
contoh) ㅂ :
비녀[binyeo] 두부[dubu] 바다[bada] 바보[babo]
보수[bosu] 부부[bubu] 바나나[banana]  
contoh) ㅅ :
교수[gyosu] 소리[sori] 사자[saja] 서리[seori]
수수[susu] 스스로[seuseuro] 수시로[susiro]  
contoh) ㅈ:
자수[jasu] 바지[baji] 저기[jeogi] 조류[joryu]
주머니[jumeoni] 아버지[abeoji]    
contoh) ㅊ:
차차[chacha] 추수[chusu] 치즈[chijeu] 처마[cheoma]
주차[jucha] 미처[micheo]    
contoh) ㅋ:
키다리[kidari] 코코아[kokoa] 크리스마스[keuriseumaseu] 켜다[kyeoda]
크다[keuda] 커지다[keojida]    
contoh) ㅌ:
타조[tajo] 도토리[dotori] 타수[tasu] 투지[tuji]
버터[beoteo] 토마토[tomato]    
contoh) ㅎ:
하루[haru] 허수아비[heosuabi] 휴지[hyuji] 호루라기[horuragi]
휴가[hyuga] 허리[heori]    3) Pasangan huruf dasar

가[ga] 갸[gya] 거[geo] 겨[gyeo]
고[go] 교[gyo] 구[gu] 규[gyu]
그[geu] 기[gi] 나[na] 냐[nya]
너[neo]  녀[nyeo] 노[no] 뇨[nyo]
누[nu] 뉴[nyu] 느[neu] 니[ni]
다[da] 댜[dya] 더[deo] 뎌[dyeo]
도[do] 됴[dyo] 두[du] 듀[dyu]
드[deu] 디[di] 라[ra] 랴[rya]
러[reo] 려[ryeo] 로[ro] 료[ryo]
루[ru] 류[ryu] 르[reu] 리[ri]
마[ma] 먀[mya] 머[meo] 며[myeo]
모[mo] 묘[myo] 무[mu] 뮤[myu]
므[meu] 미[mi] 바[ba] 뱌[bya]
버[beo] 벼[byeo] 보[bo] 뵤[byo]
부[bu] 뷰[byu] 브[beu] 비[bi]
사[sa] 샤[sya] 서[seo] 셔[syeo]
소[so] 쇼[syo] 수[su] 슈[syu]
스[seu] 시[si] 아[a] 야[ya]
어[eo] 여[yeo] 오[o] 요[yo]
우[u] 유[yu] 으[eu] 이[i]
자 [ja] 쟈[jya] 저[jeo] 져[jyeo]
조[jo] 죠[jyo] 주[ju] 쥬[jyu]
즈[jeu] 지[ji] 차[cha] 챠[chya]
처[cheo] 쳐[chyeo] 초[cho] 쵸[chyo]
추[chu] 츄[chyu] 츠[cheu] 치[chi]
카[ka] 캬[kya] 커[keo] 켜[kyeo]
코[ko] 쿄[kyo] 쿠[ku] 큐[kyu]
크[keu] 키[ki] 타[ta] 탸[tya]
터[teo] 텨[tyeo] 토[to] 툐[tyo]
투[tu] 튜[tyu] 트[teu] 티[ti]
파[pa] 퍄[pya] 퍼[peo] 펴[pyeo]
포[po] 표[pyo] 푸[pu] 퓨[pyu]
프[peu] 피[pi] 하[ha] 햐[hya]
허[heo] 혀[hyeo] 호[ho] 효[hyo]
후[hu] 휴[hyu] 흐[heu] 히[hi]

4) Vokal ganda
ㅐ[ae] ㅒ[yae] ㅔ[e] ㅖ[ye]
ㅘ[wa] ㅙ[wae] ㅚ[oe] ㅝ[wo]
ㅞ[we] ㅟ[wi] ㅢ[ui] ..
contoh) ㅐ:
애[ae] 개[gae] 배[bae] 새[sae]
해[hae] 개미[gaemi] 노래[norae] 야채[yachae]
지우개[jiugae] ..  ..  .. 
contoh) ㅒ:
얘[yae] 걔[gyae] 얘기[yaegi] .. 
contoh) ㅔ:
에[e] 네[ne] 가게[gage] 수세미[susemi]
제비[jebi] 메아리[meari] 테이프[teipeu] .. 
contoh) ㅖ:
예[ye] 폐[pye] 세계[segye] 시계[sigye]
폐하[pyeha] ..  ..  .. 
contoh) ㅘ:
와라[wara] 좌우[jwau] 치과[chikkwa] 과자[gwaja]
수채화[suchaehwa] 교과서[gyokkwaseo] ..  .. 
contoh) ㅙ:
왜[wae] 돼지[dwaeji] 쾌유[kwaeyu] .. 
contoh) ㅚ:
뇌[noe] 외부[oebu] 회계[hoegye] 쇠고기[soegogi]
외교[oegyo] ..  ..  .. 
contoh) ㅝ:
더워요[deowoyo] 고마워요[gomawoyo] 추워요[chuwoyo] 뭐[mwo]
contoh) ㅞ:
궤도[gwedo] 웨이터[weiteo] ..  .. 
contoh) ㅟ:
위[wi] 사마귀[samagwi] 취미[chwimi] 뒤[dwi]
쥐[jwi] 쉬다[swida] ..  .. 
contoh) ㅢ:
의미[uimi] 의사[uisa] 의리[uiri] 의지[uiji]
주의[ju-ui] 회의[hoe-ui] ..  .. 

Iklan

One thought on “Pengucapan Huruf

  1. alfiyah sweet berkata:

    Posting ini telah dihapus oleh administrator blog.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s